System oceniania

System oceniania obowiązuje uczniów w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych prowadzonych w ramach podstawy programowej.

Uczeń pracuje systematycznie i regularnie, a ocena końcowa wynika z tej pracy. Nie jest możliwe zaliczanie partii materiału wstecz, pomijając trudne sytuacje losowe oraz przewidziane w prawie. Ocena semestralna jest tylko wskazówką na temat obecnego stanu wiedzy i umiejętności ucznia, zaś ocena końcowa (roczna) obejmuje obydwa semestry.

Uczeń oceniany jest jawnie, oceny wpisywane są do e-dziennika, do którego uczeń ma stały dostęp.

Spis treści

Kategorie oceniania

Uczeń oceniany jest w następujących kategoriach:

 1. Praca na lekcji (20% wpływu na ocenę końcową).
  1. Jest to ocena pracy ucznia a nie jego osiągnięć. Jeżeli uczeń pracuje, nie przeszkadza innym, a pomimo to ma trudności z wykonaniem zadań, ocena będzie pozytywna. I odwrotnie, uczeń, który potrafi wykonać zadania, jednak odmawia ich wykonywania lub dezorganizuje pracę klasy, otrzymuje ocenę negatywną. Zespół, jakim jest klasa, jest tu wstępem do późniejszej pracy ucznia w zespołach w przyszłym zakładzie pracy.
  2. Praca na lekcji oceniana jest na tych lekcjach, na których wykonywane są ćwiczenia praktyczne (większość lekcji).
  3. Uczeń nieobecny otrzymuje zapis 0 w dzienniku informujący o konieczności zaliczenia ćwiczeń z lekcji w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły. Po tym czasie, ocena 0 zamieniana jest na ocenę 1.
 2. Wiedza teoretyczna (30% wpływu na ocenę końcową, sprawdzana kartkówkami).
  1. Ocena obejmuje widzę teoretyczną wymaganą w danym zakresie materiału. Kartkówki zapowiedziane są przynajmniej na lekcji wcześniejszej, a pytania do kartkówek są opublikowane na stronie z materiałami dla danej klasy/grupy. W dniu kartkówki uczeń losuje 2 pytania ze znanej puli i odpowiada na nie.
  2. Użycie jakichkolwiek pomocy (notatek, wsparcia kolegów itp.) jest zabronione.
  3. Uczeń ma tydzień od ogłoszenia wyników na poprawę kartkówki. Kartkówkę można poprawiać w czasie lekcji. Poprawa odbywa się na wniosek ucznia. Ocena sprzed poprawy nie jest brana pod uwagę.
  4. Uczeń nieobecny otrzymuje zapis 0 w dzienniku informujący o konieczności zaliczenia kartkówek w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły. Po tym czasie, ocena 0 zamieniana jest na ocenę 1.
 3. Umiejętności praktyczne (50% wpływu na oceną końcową).
  1. Ocena obejmuje umiejętności praktyczne ucznia w zakresie wykonania jakiegoś zadania. Może to być zadanie zlecone w czasie sprawdzianu praktycznego na lekcji lub jako projekt do wykonania w domu.
  2. O sprawdzianach praktycznych uczeń jest informowany przynajmniej na tydzień przed sprawdzianem (dodatkowo wynikają one również z rozkładu materiału), jednak nie otrzymuje zadań ze sprawdzianu. Będą one podobne, ale nie identyczne, jak zadania wykonywane na lekcjach.
  3. W ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników uczeń może poprawić sprawdzian praktyczny/projekt, jednak wyłącznie w czasie konsultacji umawianych z nauczycielem.
  4. Nie jest możliwe poprawianie ocen ze sprawdzianu/projektu w czasie lekcji. Poprawa odbywa się na wniosek ucznia.
  5. Uczeń nieobecny otrzymuje zapis 0 w dzienniku informujący o konieczności zaliczenia sprawdzianu lub projektu z lekcji w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły. Po tym czasie, ocena 0 zamieniana jest na ocenę 1.
 4. Zadania domowe (Ocena z kategorii Praca na lekcji)
  1. Czasami uczeń otrzymuje zadania domowe do wykonania samodzielnie, są one przedłużeniem lekcji i pozwalają lepiej wyćwiczyć konieczne umiejętności.
  2. Ocena za wykonane zadanie domowe wpisywana jest w kategorii Praca na lekcji.
  3. Zadania ogłaszane są w e-dzienniku.
  4. Nieobecność na lekcji nie zwalnia z obowiązku wykonania zadania domowego.
  5. W razie problemów z wykonaniem zadania, uczeń ma prawo do konsultacji przy pomocy e-dziennika, e-maila albo osobiście w czasie spotkania z nauczycielem. Konsultacje należy przeprowadzić przed upływem terminu oddania zadania domowego.
 5. Praca dodatkowe
  1. Zadania dodatkowe, które podwyższają ocenę. Mogą to być np.
   1. uczestnictwa w konkursach
   2. dodatkowe prace na rzecz szkoły/pracowni
   3. prace dodatkowe wykraczające poza materiał lekcyjny
   4. itp.

Co jest oceniane?

Nauczyciel ocenia głównie pracę ucznia poprzez obserwację jego pracy na lekcji, rzetelność wcześniejszego przygotowania się do zajęć oraz jakości wykonywanej pracy domowej.

Nauczyciel ocenia następujące pola aktywności ucznia:

 1. zapamiętywanie podstaw teoretycznych;
 2. zrozumienie zagadnień praktycznych;
 3. wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych;
 4. wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach problemowych;
 5. samodzielne pozyskiwanie rozwiązań z Internetu i dokumentacji;
 6. współpraca w zespole projektowym.

Jak przebiega proces oceniania?

Ocena wartościująca niesie bardzo niewiele informacji zwrotnej. Dwie oceny dostateczne mogą oznaczać diametralnie różne rodzaje braków u ucznia. Nauczyciel dąży więc do oceniania kształtującego.

Nawet jeżeli ocena wyrażana jest cyfrą z zakresu 1-6, zawsze towarzyszy jej komentarz (słowny lub pisemny) podkreślający zarówno słabe, jak i silne strony ocenianej pracy.

Przydatnym narzędziem jest tutaj e-dziennik, w którym nauczyciel może wpisać jednocześnie ocenę cyfrową, jak i słowny komentarz, a uczeń może wtedy na bieżąco zapoznawać się ze stanem swojego dorobku.

Kryteria przydzielania oceń sumujących

 1. Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:
  1. nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań,
  2. nie rozumie problemów, które przed nim postawiono,
  3. nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej,
  4. nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, nawet z pomocą nauczyciela,
  5. nie potrafi nawet w minimalnym stopniu radzić sobie z problemem,
  6. nie posiada minimalnej wiedzy dotyczącej wymaganych umiejętności,
  7. lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci współpracy,
  8. nie oddaje prac domowych i projektów,
  9. nie potrafi pracować w zespole.
 2. Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który:
  1. czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania,
  2. nie rozumie do końca problemów, które przed nim postawiono,
  3. nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, jednak z pomocą nauczyciela potrafi wykonać i rozwiązać proste zadania,
  4. opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej,
  5. często nie wykazuje chęci do pracy,
  6. prace domowe lub projekty oddaje po terminie,
  7. ma spore kłopoty z pracą w zespole.
 3. Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:
  1. widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią wykonania zadania,
  2. nie rozumie problemów, które przed nim postawiono,
  3. stara się pracować samo dzielnie i zgodnie z poleceniami, wykorzystuje przy tym w sposób
  4. poprawny podstawowe funkcje programu,
  5. w pracy popełnia często błędy bez świadomości ich istnienia,
  6. nie przywiązuje wagi do estetycznego i solidnego wykonania pracy,
  7. czasami nie wykazuje chęci do pracy,
  8. zdarza mu się opóźniać oddanie prac domowych i projektów,
  9. nie zawsze odnajduje się w pracy w zespole lub przyjmuje w nim wyłącznie bierną postawę.
 4. Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, który:
  1. wykazuje dobry poziom wiedzy teoretycznej,
  2. samodzielnie wykonuje zadania,
  3. popełnia tylko nieliczne błędy,
  4. przywiązuje wagę do estetycznego i solidnego wykonania pracy, nawet jeżeli mu to nie wychodzi,
  5. do rozwiązania problemu stosuje szablonowe rozwiązania,
  6. praktycznie nie zdarza mu się brak chęci do pracy,
  7. odnajduje się w pracy w zespole i często przyjmuje w nim aktywną postawę.
 5. Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który:
  1. wykazuje i potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce,
  2. biegle wykorzystuje urządzenia komputerowe,
  3. właściwie i samodzielnie dobiera materiały potrzebne do realizacji zadań,
  4. do rozwiązania problemu potrafi zastosować różne metody,
  5. przywiązuje wagę do estetycznego i solidnego wykonania pracy i takie też wyniki uzyskuje,
 6. Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który:
  1. stosuje i wykorzystuje zaawansowane funkcje, nie omawiane na zajęciach lub w podstawowych materiałach dostarczanych przez nauczyciela,
  2. dysponuje wiedzą wykraczającą poza wymagania programowe,
  3. samodzielnie dostrzega i rozwiązuje problemy,
  4. wykazuje własną inicjatywę w poszerzaniu rozwiązań problemów,
  5. poszukuje własnej drogi rozwoju,
  6. uczestniczy w konkursach i zajmuje w nich punktowane miejsca,
  7. otrzymuje interesujące wyniki w zakresie estetycznego i solidnego wykonania pracy,
  8. w zespole nie tylko pełni aktywne role, ale również chętnie pomaga innym, a także prowadzi zespół w kierunku nieszablonowych rozwiązań.

Wyliczanie oceny semestralnej i rocznej

 1. Ocena semestralna (I i II semestr) jest oceną wyliczaną wg średniej ważonej (czyli przy jej wyliczeniu brane są pod uwagę wagi podane w rozdziale o Kryteriach oceniania).
 2. Ocena roczna jest oceną wyliczoną wg średniej ocen semestralnych z I i II semestru.